مدیریت

سرکار خانم شهلا پازکی زاده مدیریت محترم دبستان مهدیه
ـــ   کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
ـــ    استاد دانشگاه
ـــ    مدرس آموزش خانواده
ـــ     مدرس طرح تعالی مدیران شهر تهران
ـــ     مدرس برنامه تدبیر مدیران منطقه ۸