اجرای سرود الفبا توسط فراگیران پایه اول دبستان مهدیه

اجرای سرود الفبا توسط فراگیران پایه اول دبستان مهدیه