بازدید از مزار شهدای انرژی هسته ای توسط مدیریت محترم و کادر مدرسه

بازدید از مزار شهدای انرژی هسته ای