برگزاری شورای آموزگاران

برگزاری شورای آموزگاران مورخ ۹۸/۱/۱۹